Velg en side

Hva er problemet med ny teknologi?

Siden mennesket startet å samles og dannet sivilisasjoner har ny teknologi vært avgjørende for hvem som levde videre, hvilke trossamfunn og levesett som skulle regjere, og hvordan vi etter hvert skulle definere menneskets eksistens. Det moderne mennesket fant opp våpen til å fange og drepe dyr og redskaper til å høste jorda, de fant opp fartøy og deler til å transportere varene lengre og hurtigheter og de utviklet systemer som gjorde at byer kunne vokse.

Teknologien har vært gjennom mange faser, og i dag snakker man om en tredje industriell revolusjon, der teknologien tar oss steder vi ikke ante var mulig. Vi snakker om en helt ny måte å se verden på, hvor vi mennesker i større grad prøver å påvirke utfallet på store hindringer og problemer. Vi lever i en verden, som gjennom stadig ny teknologi, er på randen av hva kloden tåler av belastning.

Samtidig får vi mange nye goder innen teknologi og data som gjør oss friere og underholder oss bedre på fritiden. Som på nyecasino.com hvor man finner nye høyteknologiske nettspill. Ny teknologi innen data lar også brukere av Internett følge med på utvikling innen miljø slik at folk flest kan si ifra til myndigheter og ledere når ting har gått for langt.

Kommersialiseringen

Problemet med ny teknologi ligger i kommersialiseringen av hvordan vi kommuniserer, transporterer og handler med hverandre å gjøre. For at ny teknologi skal vokse frem, må så mange ta del i den, for at den skal være levedyktig. For at den nye teknologien skal være levedyktig, må den stadig utvikle seg og skape etterspørsel. Dette gjøres i veldig små steg. Det er fordi de økonomiske styrereglene vi har gjort oss avhengige av over store deler av verden, krever at man må ha et marked.

Ett marked består av tilbud og etterspørsel. Tilbud er bra så lenge nok mennesker etterspør varen eller tjenesten. Så lenge det er tiltro til varen, tjenesten eller systemet, så fungerer samfunnet optimalt. Men når fordelingen av ressurser blir så skjevfordelt som den er i samfunnet i dag, så smuldrer markedet opp. Fordi etterspørsel krever et handlingsrom som kalles et verdipapir eller et byttemiddel.

Den tredje industrielle revolusjonen

Den tredje industrielle revolusjonen er et symbol på at teknologien blir stadig mer avansert. Det forskes på datateknologi som kan gjøre arbeidsinnsats nesten totalt overflødig, nano -og bioteknologi som vil gjøre medisiner slik vi kjenner de unyttige og ikke minst nye energikilder som gjør at alt fossilt brennstoff som olje, kull, tømmer kan fases ut. På den måten skal man kunne få bukt med miljøkatastrofene som er skapt av menneskelig aktivitet.

De enorme ressursene

Mye av problemene med ny teknologi handler om de enorme ressursene de krever. Å lage en ny bil som holder i 8-10 år, har mange følger som går utover naturressursene. Og biler må lages i enormt tempo for at ressursene skal fordeles ut over arbeiderne som er avhengige av lønninger for å leve, bo og underholdes. Derfor må det lages nye biler i hurtig tempo. Etter hvert blir bilene overflødig, både fordi teknologien presser på med sin stadig forbedring, og fordi folk ikke har råd til ny bil. Dette gjelder alle typer varer og tjenester som finnes i samfunnet. Det er heller ingen overraskelse at dette skjer etter som samfunnet utvikler seg. Forskere og vitenskapsmenn har visst konsekvensene av de økonomiske kreftene i et system, i mange år allerede. Problemet er bare hva gjør vi med det.

Historisk sett har mennesker løst problemer med maktovertredelser, som for eksempel en krig. En krig med stormakter og allierte i dag ville bli katastrofal, nettopp med tanke på hvilket nivå den nye teknologien har kommet på i dag. En krig er heller ingen sivilisert måte å løse store problemer med. En refordeling av ressurser og ikke minst ny teknologi kan kanskje være en løsning.

Mennesket vil alltid se fremover og prøve å løse problemene de står ovenfor på best mulig måte. Menneskeheten har sjelden vært satt på så mange prøver som den er i dette århundret.